Round Table Discussion

26/3/21

20:00

Round Table Discussion | Dr. Olli Tapio Leino + Nadar Ensemble, Christof Ressi & Remy Siu

Olli Tapio Leino + Nadar, Christof Ressi, Remy Siu + audience


-- more details will follow --

Round Table Discussion